Registreren voor Stichtingen

Na de registratie ontvangt u van ons een e-mail met verdere instructies.


Stichting

Uw gegevens

E-mail


Algemene Voorwaarden

Wij, Dexlex B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Dexlex (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@dexlex.nl of per post:
Dexlex B.V.
Arnhemsestraat 58 A,
6971 AS Brummen

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Definities

Klant De school, stichting, onderneming of natuurlijk persoon die een Overeenkomst is aangegaan met Dexlex.
Account De afgeschermde omgeving van de Klant (hierna ook “Beheeraccount”) of de Leerling (“Leerlingaccount”) binnen de website waartoe de Klant of het kind toegang heeft na het inloggen met de inloggegevens.
Inloggegevens Beheeraccount: emailadres en wachtwoord, Leerlingacocunt: gebruikersnaam en wachtwoord
Waarmee er toegang wordt verkregen tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 5.
Content Al het materiaal wat door Dexlex aan de Klant is verstrekt dan wel op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oefeningen, teksten, beeld- en geluidsmateriaal.
Dienst De dienst die Dexlex levert aan de Klant op basis van de gesloten overeenkomst tussen Dexlex en de Klant. De dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop Dexlex de Content plaatst, die de Klant door middel van de Inloggegevens kan gebruiken.
Overeenkomst De overeenkomst die de Klant met Dexlex heeft gesloten; Dexlex: Dexlex B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6971 AS) Brummen aan de Arnhemsestraat 58A, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152969.
Website De website www.dexlex.nl en onderliggende pagina’s en applicaties van Dexlex.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.dexlex.nl.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 1 (één) maand de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 - Betaling en incassokosten

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Klant een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of er gebruik is gemaakt van de Dienst. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van het pakket en de duur van de Overeenkomst die de Klant afneemt. De pakket en periode mogelijkheden zijn vermeld op de website, met de bijbehorende prijzen.
 2. Betaling vindt plaats zoals op de Website is omschreven en via de betaalmethode die door de Klant is gekozen.
 3. Indien er geen betalingstermijn is vermeld of anderszins is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 4. In geval van niet-tijdige betaling heeft Dexlex het recht om, na ingebrekestelling, de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperkten tot het moment waarop de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente. Dit behoudens de overige Dexlex toekomende rechten.
 5. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5 - Gebruik van Dexlex

 1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moest u zich registreren op onze Website. U kunt vervolgens zelf, afhankelijk van het type Klant dat u bent, binnen uw Account nieuwe Beheeraccounts en Leerlingaccounts aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor u een Account heeft aangemaakt.
 2. Alle personen met een Account moeten hun Inloggegevens strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de Inloggegevens, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte Accounts. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een Account kent.
 3. U staat er voor in dat de informatie die bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer juist zijn.
 4. Het is niet toegestaan om:
  1. anderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden met andermans Inloggegevens;
  2. toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot de Website anders dan met je eigen Inloggegevens;
  3. iemand anders toegang te geven tot uw Account.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 6. Wij hebben het recht een Account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer Accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 7. Uw gebruik van de Dienst mag niet:
  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen;
  3. gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  4. bestaan uit het verzamelen dan wel overnemen van enige Content of op andere wijze oneigenlijk gebruiken en/of in te zien;
  5. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke toestemming van Dexlex;
  6. een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Website, of de werking daarvan belemmeren;
  7. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  8. de belangen en goede naam van Dexlex kunnen schaden.
 8. In het geval dat er wordt gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Overeenkomst om welke reden dan ook ten einde komt, dan wel Dexlex van mening is dat het handelen schade toe brengt, is Dexlex gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) buiten werking te stellen of op te schorten, zonder voorafgaande uitleg.

Artikel 6 - Beschikbaarheid en onderhoud van Dexlex

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 - 17:00) uit. U ontvangt drie werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door te e-mailen naar support@dexlex.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 7 - Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Website en Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Website en/of Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.
 3. De klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Dexlex, zoals het registreren van domeinnamen, merken of het opvragen of hergebruiken van delen van de Website of de Content.

Artikel 10 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 1.000,- (duizend euro), of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en duur

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de door de Klant en Dexlex overeengekomen ingangsdatum, of indien de datum niet is vastgelegd, op het moment dat Dexlex de Klant de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal aan te melden met behulp van de Inloggegevens.
 2. De Overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan, dit verschilt per type Klant, voor particulieren is de termijn één (1) maand of één (1) jaar. Voor andere type Klanten is de termijn één (1) jaar of drie (3) jaar, tenzij anders overeengekomen bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
 3. De overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Klant onder de Overeenkomst. Dexlex is niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de dienst terug te betalen.
 4. Na de afgesproken bepaalde termijn wordt de Overeenkomst automatisch stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indien u dit niet wilt dan dient u tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de bepaalde termijn de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel een nieuwe bepaalde periode schriftelijk met Dexlex overeen te komen.
 5. Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Overeenkomst te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor particulieren of één (1) jaar voor andere Klanten.
 6. Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze periode duurt standaard dertig (30) dagen, tenzij anders is vermeld dan wel overeengekomen. De gratis proefperiode is alleen beschikbaar voor nieuwe Klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Dexlex Klanten die in het afgelopen jaar geen Klant zijn geweest. Hier kan door Dexlex van worden afgeweken.
 7. Na het verstrijken van de gratis proefperiode wordt het eerste bedrag van de Overeenkomst aan de Klant in rekening gebracht, tenzij de Klant voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst heeft opgezegd. Dexlex is niet verplicht om de Klant te informeren over het verstrijken van de proefperiode.

Artikel 13 - Overige bepaling

Dexlex mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexlex.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Bevoegde rechter

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Dexlex v2017. Laatst gewijzigd op 8 maart 2017.