Ondersteuning


Veel gestelde vragen

Dexlex biedt voor scholen, ouders en kinderen inzicht en oefening om de taalverwerking en taalverwerving te verbeteren.

Voor Scholen | Voor Thuis


Nog vragen?

stuur ons een bericht

Veel Gestelde Vragen

Veel gestelde vragen voor scholen

Voor wie is Dexlex bedoeld?

Dexlex is een methode die geschikt is voor zowel leerlingen met dyslexie als leerlingen die meer problemen hebben met spelling, schrijven en woordkennis dan gezien de leeftijd en de ontwikkeling van de leerling verwacht zou mogen worden.

Hoe ontzorgt Dexlex scholen en leerkrachten?

Binnen het huidige onderwijs is er niet altijd tijd om kinderen met een achterstand op het gebied van spelling, schrijven en woordkennis goede ondersteuning te bieden. Dexlex biedt een unieke methode waarmee de leerkracht leerlingen zelfstandig kan laten werken aan het verbeteren van spelling, lezen en woordkennis. Dit kan op ieder willekeurige PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Via een duidelijke en gedetailleerde resultatenpagina op groep- en leerlingniveau heeft de leerkracht altijd en overal inzicht in de laatste oefenresultaten.

Hoe werkt Dexlex?

Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van klankherkenning en –verwerking en de spellingsregels. Aan de hand van de resultaten voor klankherkenning en –verwerking en de spellingsregels wordt er een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning gebruikt Dexlex de neuroplasticiteit van de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen die helpen bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Waarin is Dexlex anders dan andere methoden?

De Dexlex methode speelt in op de neuroplasticiteit van de hersenen. Leren lezen, spellen en schrijven is voor ieder leerling een uniek proces dat anders verloopt. Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen die het leren van lezen, schrijven en spellen makkelijker maken. Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

Hoe vaak moet een leerling oefenen?

Het is belangrijk dat de leerling regelmatig oefent. Hoe vaker de leerling oefent hoe sneller spelling, schrijven en lezen zullen verbeteren. We raden aan om per week ten minste vier maal per week 15 minuten te oefenen. Leerlingen hebben een eigen account en kunnen ook thuis oefenen.

Mag ik mijn leerling helpen tijdens de oefeningen?

Nee. Als u uw leerling helpt met de oefeningen zal uw leerling waarschijnlijk beter presteren dan zonder uw hulp. Het Dexlex systeem zal op basis van de met uw hulp verkregen goede resultaten steeds moeilijkere oefeningen selecteren. Deze oefeningen kan uw leerling zeer waarschijnlijk niet alleen maken. Dit werkt contraproductief en in het slechtste geval ook demotiverend voor uw leerling.

Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele ondersteuning nodig?

Dexlex is volkomen adaptief. Na de intake wordt een individueel programma samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste resultaten. De leerkracht of de IB-er hoeft de resultaten slechts te monitoren. In het resultatenoverzicht van Dexlex worden onderdelen waar de meeste fouten worden gemaakt aangegeven. Als de hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft kan hierop een interventie door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de vorderingen te hebben.

Welke oefeningen krijgt een leerling als er geoefend wordt?

Dexlex zorgt voor een afwisseling in spellingsregels en klankoefeningen. Door deze afwisseling worden verschillende onderdelen in de hersenen gestimuleerd. Als een leerling op een bepaald niveau blijft hangen met één specifieke spellingregel, dan selecteert het systeem automatisch andere spellingsregels in deze oefensessie, zodat er voldoende afwisseling is.

Waarom gebruikt Dexlex oefeningen met klank- en woordherkenning?

De Dexlex methode speelt in op de neuroplasticiteit van de hersenen. Door oefeningen met klank- en woordherkenning af te wisselen worden verschillende delen in de hersenen gestimuleerd. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen die het leren van lezen, schrijven en spellen makkelijker maken.

Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex?

Leerlingen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze -gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht een leerling echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar.

Welke spellingsregels oefent mijn leerling met Dexlex?

Dexlex test de kennis van de spellingsregels die het leerling gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

Is het aanbod van spellingsregels binnen Dexlex statisch?

Nee, zo lang uw leerling in een groep zit waarin nog steeds de spellingsregels worden geleerd zal Dexlex automatisch deze spellingsregels aan het systeem toevoegen naarmate het schooljaar vordert.

Hoe weet Dexlex welke spellingregels mijn leerling al zou moeten beheersen?

Dexlex kijkt naar de groep waarin uw leerling zit en naar het instapmoment van uw leerling gedurende het jaar. Op basis hiervan stemt Dexlex de spellingsregels af op de doelstellingen die per groep landelijk verplicht zijn vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

Wanneer beheerst een leerling een spellingregel?

Spellingregels worden op vier verschillende niveaus geoefend waarbij de visuele ondersteuning steeds verder wordt afgebouwd. Als een leerling in staat is om de spellingregel op het vierde niveau toe te passen, dan "parkeert" Dexlex de betreffende spellingsregel voor de zogenaamde "mixtoets". Op een later tijdstip worden drie verschillende spellingsregels door elkaar heen getoetst op het hoogste niveau. Spellingsregels die ook in deze toets worden beheerst verdwijnen automatisch uit de oefenomgeving van de leerling. Spellingsregels die in de mixtoets niet worden beheerst blijven onderdeel van het oefenprogramma.

Kan ik zelf nog iets doen om mijn leerling met Dexlex te helpen?

Probeer tijdens de les een vast oefenmoment te vinden. Bijvoorbeeld tijdens de taalles. Zorg ervoor dat uw leerling op een rustige plek kan oefenen met een goed werkende koptelefoon Monitor de vorderingen samen met de leerling en complimenteer de leerling voor zowel de inzet als de behaalde resultaten.

Kan mijn leerling ook "vast" komen te zitten binnen een oefening?

Nee, omdat het systeem adaptief is. Het niveau van de spellings- en klank-oefeningen wordt aangepast aan de vorderingen die uw leerling maakt. Mocht uw leerling niet meer weten hoe een spellingsregel werkt dan is er altijd uitleg beschikbaar in de bij de spellingsregel behorende uitleg. De uitleg is zowel gesproken als in tekst beschikbaar.

Dexlex is adaptief. Wat betekent dit?

Het systeem houdt automatisch de resultaten en vorderingen bij en selecteert op basis hiervan de nieuwe oefeningen. Leerlingen krijgen zo altijd de juiste oefeningen op het voor hen relevante niveau, waardoor ze gemotiveerd blijven en sneller vooruitgang kunnen boeken.

Waarom biedt Dexlex keuze uit verschillende fonts?

Bij de meeste leerlingen met leesproblemen en dyslexie ligt het probleem niet aan het lettertype. Er is echter een kleine groep leerlingen die bij de oefeningen baat kan hebben bij een ander font. Daarom biedt Dexlex de keuze uit een aantal veelgebruikte schreefloze fonts (sans serif). Een schreefloos font is een lettertype zonder schreven, dus zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken. Nadat een leerling een keuze voor een font heeft gemaakt waar de voorkeur naar uit gaat, worden alle oefeningen in het desbetreffende font weergegeven.

Waarom biedt Dexlex de keuze uit verschillende letterkleuren?

Bij de meeste leerlingen met leesproblemen en dyslexie ligt het probleem niet aan de letterkleur. Er is echter een hele kleine groep leerlingen die bij de oefeningen baat kan hebben bij een andere fontkleur. Dexlex biedt keuze uit fontkleuren die het meest geschikt zijn voor een tablet, PC of laptop. Nadat een leerling een keuze voor een bepaalde fontkleur heeft gemaakt waar de voorkeur naar uit gaat, worden alle oefeningen in het desbetreffende fontkleur weergegeven.

Wat betekent "neuroplasticiteit" van de hersenen?

Neuroplasticiteit (ook wel aangeduid als neurale plasticiteit of corticale plasticiteit) is de verandering in de organisatie van de hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Hersenen zijn niet "statisch" maar maken continu nieuwe verbindingen aan. Bepaalde delen in de hersenen zijn bij trauma of slecht functioneren zelfs in staat om functies van andere hersendelen over te nemen. Ook zijn hersenen door de juiste stimulering te trainen met een fysieke verandering van de hersenen tot gevolg. Het leren van taal is niet beperkt tot één gebied in de hersenen, maar een samenspel van verschillende gebieden van de hersenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Broca, het gebied van Wernicke, de primaire motorische schors, de primaire somatosensorische cortex, de gyrus supramarginalis, de hoekige gyrus, de primaire auditieve cortex en de visuele cortex. Soms is er een probleem of ontwikkelingsachterstand bij één of meerdere gebieden die samenwerken om taal te leren. Door de juiste stimulering van de hersenen zijn deze in staat om deze problemen of de ontwikkelingsachterstand te compenseren.

Hoe gebruikt Dexlex neuroplasticiteit voor leerlingen met leesproblemen, spellingproblemen of dyslexie?

In tegenstelling tot veel andere methoden richt Dexlex zich niet op één specifiek taalprobleem, zoals bijvoorbeeld alleen spellen, maar kent Dexlex een integrale aanpak om zoveel mogelijk gebieden binnen de hersenen die bij de ontwikkeling van taal betrokken zijn vlak na elkaar te stimuleren. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning gebruikt Dexlex de neuroplasticiteit van de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen die helpen bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Hoe lang duurt het voordat de eerste resultaten van oefenen met Dexlex zichtbaar zijn?

De snelheid waarmee uw leerling een betere taalverwerking en taalverwerking ontwikkelt verschilt sterk per leerling en of er structureel wordt geoefend. Bij veel leerlingen kunt u de eerste resultaten al na een week terugzien. U vindt de vorderingen van uw leerling terug onder "Resultaten" in uw account.

Hoe kan ik de voortgang van mijn leerling bijhouden?

Binnen uw Account onder "Resultaten" kunt u de voortgang van uw leerling bijhouden. Of een leerling nu thuis of op school heeft geoefend; resultaten worden automatisch bijgewerkt en zijn altijd meteen inzichtelijk voor de leerkracht of IB-er.

Wat is het doel van de intake test van Dexlex?

De intake test van Dexlex heeft twee doelen. Ten eerste levert de test resultaten op die een overzicht geven waar uw leerling achterstand heeft op het gebied van klankherkenning en –verwerking en de spellingsregels. Dit resultaat wordt na het doorlopen van de gehele intake test opgeslagen onder "resultaten" binnen uw account. Ten tweede dienen de resultaten als input voor het individuele oefenprogramma dat door Dexlex wordt opgesteld.

Hoe werkt de intake test?

Nadat er een account is aangemaakt en de groep waarin het leerling zit correct is aangegeven kan de Dexlex test worden gemaakt. Dexlex onderzoekt of er voorkeuren zijn voor bepaalde lettertypen en letterkleuren en daarnaast worden de taalverwerking en de taalverwerving getest. Omdat het niet voor alle leerlingen makkelijk is om langere tijd de aandacht vast te houden is de Dexlex test opgedeeld in onderdelen. Daardoor is het mogelijk om uw leerling een onderdeel op een ander tijdstip te laten maken. Mocht ook een onderdeel teveel zijn of mocht er iets gebeuren waardoor het leerling de intake moet beëindigen, dan worden de resultaten bewaard en kan het leerling de volgende keer gewoon verder met de intake waar het was gebleven. Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder “Resultaten” in uw account.

Hoe lang duurt de intake test?

De duur van de Dexlex varieert per leerling en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo. Gemiddeld duurt de Dexlex test zo'n 60 minuten.

Wat gebeurt er met de resultaten als mijn leerling tijdens de intake test stopt?

Als een leerling tijdens de intake test stopt, dan worden de resultaten bewaard en kan het leerling de volgende keer gewoon verdergaan met de intake waar het was gebleven. Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder "Resultaten" in uw account.

Is de intake test van Dexlex te vergelijken met een dyslexie-onderzoek?

Nee. De Dexlex test is een unieke test die inzicht geeft in hoe het met de klankherkenning, -verwerking en spelling van een leerling is gesteld. Achterstand in de klankherkenning, -verwerking en spelling kan naast dyslexie verschillende andere oorzaken hebben. De intake test richt zich daarom op het in kaart brengen van de ontwikkeling van het leerling op het testmoment en niet op het geven van een label aan de eventuele achterstand. Voor de Dexlex methode maakt het niet uit of een leerling nu wel of niet dyslexie heeft. Dexlex biedt een oplossing voor alle leerlingen die achterblijven met spelling, lezen en woordkennis.

Veel gestelde vragen voor thuis

Voor wie is Dexlex bedoeld?

Dexlex is een methode die geschikt is voor zowel kinderen met dyslexie als kinderen die meer problemen hebben met spelling, schrijven en woordkennis dan gezien de leeftijd en de ontwikkeling van het kind verwacht zou mogen worden.

Hoe ontzorgt Dexlex ouders?

Ouders ervaren het als een grote zorg als hun kind meer problemen heeft met spelling, schrijven en lezen dan gezien de leeftijd en de ontwikkeling van het kind verwacht zou mogen worden. Dexlex biedt een unieke methode waarmee ouders hun kinderen zelfstandig kunnen laten werken aan het verbeteren van spelling, lezen en woordkennis. Dit kan op ieder willekeurige PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Het overzicht van de resultaten in het Dexlex account zorgen ervoor dat ouders op een duidelijke manier de vorderingen van hun kind kunnen bijhouden.

Ik heb meer kinderen met dyslexie of leesproblemen. Kunnen ze gebruik maken van hetzelfde abonnement?

Omdat de Dexlex methode op maat gemaakt is voor één kind en de oefeningen specifiek voor dit kind worden gegenereerd, dient elk kind zijn eigen account te gebruiken. U kunt binnen uw abonnement wel meerdere kinderen opvoeren.

Hoe werkt Dexlex?

Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van klankherkenning en -verwerking en de spellingsregels. Aan de hand van de resultaten voor klankherkenning en –verwerking en de spellingsregels wordt er een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning gebruikt Dexlex de neuroplasticiteit van de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen die helpen bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Waarin is Dexlex anders dan andere methoden?

De Dexlex methode speelt in op de neuroplasticiteit van de hersenen. Leren lezen, spellen en schrijven is voor ieder kind een uniek proces dat anders verloopt. Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen die het leren van lezen, schrijven en spellen makkelijker maken. Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

Hoe vaak moet mijn kind oefenen?

Het is belangrijk dat uw kind regelmatig oefent. Hoe vaker uw kind oefent hoe sneller spelling, schrijven en lezen zullen verbeteren. We raden aan om per week ten minste vier maal per week 15 minuten te oefenen. We raden aan om per week ten minste drie keer per week een half uur te oefenen.

Mag ik mijn kind helpen tijdens de oefeningen?

Nee. Als u uw kind helpt met de oefeningen zal uw kind waarschijnlijk beter presteren dan zonder uw hulp. Het Dexlex systeem zal op basis van de met uw hulp verkregen goede resultaten steeds moeilijkere oefeningen selecteren. Deze oefeningen kan uw kind zeer waarschijnlijk niet alleen maken. Dit werkt contraproductief en in het slechtste geval ook demotiverend voor uw kind.

Kan ik zelf nog iets doen om mijn kind met Dexlex te helpen?

Ja. Zorg ervoor dat uw kind op een rustige plek kan oefenen met een goed werkende koptelefoon. Laat uw kind oefenen als het uitgerust is en gefocust en complimenteer uw kind voor zowel de inzet als de behaalde resultaten.

Kan mijn kind ook "vast" komen te zitten binnen een oefening?

Nee, omdat het systeem adaptief is. Het niveau van de spellings- en klank-oefeningen wordt aangepast aan de vorderingen die uw kind maakt. Mocht uw kind niet meer weten hoe een spellingsregel werkt dan is er altijd uitleg beschikbaar in de bij de spellingsregel behorende uitleg. De uitleg is zowel gesproken als in tekst beschikbaar.

Welke spellingsregels oefent mijn kind met Dexlex?

Dexlex test de kennis van de spellingsregels die het kind gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

Is het aanbod van spellingsregels binnen Dexlex statisch?

Nee, zo lang uw kind in een groep zit waarin nog steeds de spellingsregels worden geleerd zal Dexlex automatisch deze spellingsregels aan het systeem toevoegen naarmate het schooljaar vordert.

Dexlex is adaptief. Wat betekent dit?

Het systeem houdt automatisch de resultaten en vorderingen bij en selecteert op basis hiervan de nieuwe oefeningen. Kinderen krijgen zo altijd de juiste oefeningen op het voor hen relevante niveau, waardoor ze gemotiveerd blijven en sneller vooruitgang kunnen boeken.

Waarom biedt Dexlex keuze uit verschillende fonts?

Bij de meeste kinderen met leesproblemen en dyslexie ligt het probleem niet aan het lettertype. Er is echter een hele kleine groep kinderen die bij de oefeningen baat kan hebben bij een ander font. Daarom biedt Dexlex de keuze uit een aantal veelgebruikte schreefloze fonts (sans serif). Een schreefloos font is een lettertype zonder schreven, dus zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken. Nadat een kind een keuze voor een font heeft gemaakt waar de voorkeur naar uit gaat, worden alle oefeningen in het desbetreffende font weergegeven.

Waarom biedt Dexlex de keuze uit verschillende letterkleuren?

Bij de meeste kinderen met leesproblemen en dyslexie ligt het probleem niet aan de letterkleur. Er is echter een hele kleine groep kinderen die bij de oefeningen baat kan hebben bij een andere fontkleur. Dexlex biedt keuze uit fontkleuren die het meest geschikt zijn voor een tablet, PC of laptop. Nadat een kind een keuze voor een bepaalde fontkleur heeft gemaakt waar de voorkeur naar uit gaat, worden alle oefeningen in het desbetreffende fontkleur weergegeven.

Waarom gebruikt Dexlex oefeningen met klank- en woordherkenning?

De Dexlex methode speelt in op de neuroplasticiteit van de hersenen. Door oefeningen met klank- en woordherkenning af te wisselen worden verschillende delen in de hersenen gestimuleerd. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen die het leren van lezen, schrijven en spellen makkelijker maken.

Wat betekent "neuroplasticiteit" van de hersenen?

Neuroplasticiteit (ook wel aangeduid als neurale plasticiteit of corticale plasticiteit) is de verandering in de organisatie van de hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Hersenen zijn niet "statisch" maar maken continu nieuwe verbindingen aan. Bepaalde delen in de hersenen zijn bij trauma of slecht functioneren zelfs in staat om functies van andere hersendelen over te nemen. Ook zijn hersenen door de juiste stimulering te trainen met een fysieke verandering van de hersenen tot gevolg.

Het leren van taal is niet beperkt tot één gebied in de hersenen, maar een samenspel van verschillende gebieden van de hersenen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de Broca, het gebied van Wernicke, de primaire motorische schors, de primaire somatosensorische cortex, de gyrus supramarginalis, de hoekige gyrus, de primaire auditieve cortex en de visuele cortex. Soms is er een probleem of ontwikkelingsachterstand bij één of meerdere gebieden die samenwerken om taal te leren. Door de juiste stimulering van de hersenen zijn deze in staat om deze problemen of de ontwikkelingsachterstand te compenseren.

Hoe gebruikt Dexlex neuroplasticiteit voor kinderen met leesproblemen, spellingproblemen of dyslexie?

In tegenstelling tot veel andere methoden richt Dexlex zich niet op één specifiek taalprobleem, zoals bijvoorbeeld alleen spellen, maar kent Dexlex een integrale aanpak om zoveel mogelijk gebieden binnen de hersenen die bij de ontwikkeling van taal betrokken zijn vlak na elkaar te stimuleren. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning gebruikt Dexlex de neuroplasticiteit van de hersenen om nieuwe verbindingen te vormen die helpen bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Hoe lang duurt het voordat de eerste resultaten van oefenen met Dexlex zichtbaar zijn?

De snelheid waarmee uw kind een betere taalverwerking en taalverwerking ontwikkelt verschilt sterk per kind en hoeveel er wordt geoefend. Bij veel kinderen kunt u de eerste resultaten al na een week terugzien. U vindt de vorderingen van uw kind terug onder "Resultaten" in uw Account.

Hoe kan ik de voortgang van mijn kind bijhouden?

Binnen uw Account onder "Resultaten" kunt u de voortgang van uw kind bijhouden. De resultaten worden automatisch bijgewerkt nadat uw kind heeft geoefend.

Wat is het doel van de intake test van Dexlex?

De intake test van Dexlex heeft twee doelen. Ten eerste levert de test resultaten op die een overzicht geven waar uw kind achterstand heeft op het gebied van klankherkenning en –verwerking en de spellingsregels. Dit resultaat wordt na het doorlopen van de gehele intake test opgeslagen onder "resultaten" binnen uw account. Ten tweede dienen de resultaten als input voor het individuele oefenprogramma dat door Dexlex wordt opgesteld.

Hoe werkt de intake test?

Nadat er een account is aangemaakt en de groep waarin het kind zit correct is aangegeven kan de Dexlex test worden gemaakt. Dexlex onderzoekt of er voorkeuren zijn voor bepaalde lettertypen en letterkleuren en daarnaast worden de taalverwerking en de taalverwerving getest. Omdat het niet voor alle kinderen makkelijk is om langere tijd de aandacht vast te houden is de Dexlex test opgedeeld in onderdelen. Daardoor is het mogelijk om uw kind een onderdeel op een ander tijdstip te laten maken. Mocht ook een onderdeel teveel zijn of mocht er iets gebeuren waardoor het kind de intake moet beëindigen, dan worden de resultaten bewaard en kan het kind de volgende keer gewoon verder met de intake waar het was gebleven. Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder "Resultaten" in uw account.

Hoe lang duurt de intake test?

De duur van de Dexlex varieert per kind en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo. Gemiddeld duurt de Dexlex test zo'n 60 minuten.

Wat gebeurt er met de resultaten als mijn kind tijdens de intake test stopt?

Als een kind tijdens de intake test stopt, dan worden de resultaten bewaard en kan het kind de volgende keer gewoon verdergaan met de intake waar het was gebleven. Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder "Resultaten" in uw account.

Wat zijn de kosten van de intake test van Dexlex?

De Dexlex test is gratis.

Is de intake test van Dexlex te vergelijken met een dyslexie-onderzoek?

Nee. De Dexlex test is een unieke test die inzicht geeft in hoe het met de klankherkenning, -verwerking en spelling van een kind is gesteld. Achterstand in de klankherkenning, -verwerking en spelling kan naast dyslexie verschillende andere oorzaken hebben. De intake test richt zich daarom op het in kaart brengen van de ontwikkeling van het kind op het testmoment en niet op het geven van een label aan de eventuele achterstand. Voor de Dexlex methode maakt het niet uit of een kind nu wel of niet dyslexie heeft. Dexlex biedt een oplossing voor alle kinderen die achterblijven met spelling, lezen en woordkennis.

Hoe weet Dexlex welke spellingregels mijn kind al zou moeten beheersen?

Dexlex kijkt naar de groep waarin uw kind zit en naar het instapmoment van uw kind gedurende het jaar. Op basis hiervan stemt Dexlex de spellingsregels af op de doelstellingen die per groep landelijk verplicht zijn vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).